POLICY

STATE GROUP

Operates the business of entire construction

STATE GROUP

นโยบายหลัก

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทฯในเครือ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เนื่องจากพนักงานไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยที่จำเป็นของการดำเนินงานของบริษัทฯ  แต่ยังช่วยให้เป้าหมายในการก่อสร้างบรรลุผล  และความก้าวหน้าของบริษัทฯไม่อาจประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ จากพนักงาน บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานได้รับความพึงพอใจและภาคภูมิใจในผลงาน ที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้น ให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มีทัศนคติที่ดี การมีส่วนร่วมในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในงานร่วมกับทางบริษัทฯ และประสบความสำเร็จในชีวิตของการทำงานร่วมกัน ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออกเป็นหลายด้านโดยการ พิจารณาสภาพแวดล้อมในการทำงาน    ทั้งด้านสังคม,เศรษฐกิจ,กฎหมาย, ความมั่นคง  และความต้องการของพนักงาน  ซึ่งต้องเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในแง่ของความเหมาะสม
POLICY

นโยบายด้านความปลอดภัย

เพื่อเป็นการปกป้องและป้องกันพนักงานจากอุบัติเหตุในทุกระดับ รวมถึงความเจ็บป่วยจากการงาน พนักงานจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบกรมเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยจากการทำงานอย่างกว้างขวาง รวมถึงการส่งเสริมในการพัฒนาทัศนะคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

POLICY

นโยบายคุณภาพ

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบ M&E โดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นจะดำเนินกิจกรรมเพื่อคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายดังนี้

  1. ดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบ M&E รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า รวมถึงพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้มีคุณภาพ
  2. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานที่ส่งมอบของทางราชการ รวมถึงข้อตกลงของลูกค้า
  3. นำนโยบายเป็นกรอบในการทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพ
  4. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และถ่ายทอดให้กับบุคคลที่ทำงานในบริษัท

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ พร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือคุณภาพ รวมทั้งระเบียบ วิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุผล

POLICY

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัดและบริษัทฯในเครือ ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และการเจริญเติบโต การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในฐานะที่บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงภาระหน้าที่ในการธำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมอันดีงาม ควบคู่ไปการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่มีมาตรฐาน บริษัทฯจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเกิดความห่วงใยและให้รับรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
POLICY

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัดและบริษัทฯในเครือ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งที่บั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการใช้มาตรการป้องกันและปราบปราม ห้ามมิให้พนักงานมีไว้ในครอบครอง เพื่อการเสพหรือจำหน่ายสารเสพติดทุกชนิดในพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผล บริษัทฯได้ตังกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับและมีมาตรการในการลงโทษ พนักงานผู้ใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือพนักงานผู้ใดที่อ่อนแอเนื่อง จากการเสพยาเสพย์ติดจะต้องถูกเลิกสัญญาจ้างงานทันที