คณะผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหาร “บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด”

กรรมการผู้จัดการ คุณศุภกิจ พัชราภรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์ยูอิชิ ยูชิจิมา
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบก่อสร้าง คุณสมพงษ์ พัววัลยะลัดด์
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุม คุณปภพ กัลยาพงษ์ศักดิ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณสุขพร โมกขะเวส
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ คุณกำพลศักดิ์ ยิ้มถนอม