นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัดและบริษัทฯในเครือ ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และการเจริญเติบโต การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในฐานะที่บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงภาระหน้าที่ในการธำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมอันดีงาม ควบคู่ไปการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่มีมาตรฐาน บริษัทฯจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเกิดความห่วงใยและให้รับรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน