นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัดและบริษัทฯในเครือ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งที่บั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการใช้มาตรการป้องกันและปราบปราม ห้ามมิให้พนักงานมีไว้ในครอบครอง เพื่อการเสพหรือจำหน่ายสารเสพติดทุกชนิดในพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผล บริษัทฯได้ตังกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับและมีมาตรการในการลงโทษ พนักงานผู้ใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือพนักงานผู้ใดที่อ่อนแอเนื่อง จากการเสพยาเสพย์ติดจะต้องถูกเลิกสัญญาจ้างงานทันที