นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน

เพื่อเป็นการปกป้องและป้องกันพนักงานจากอุบัติเหตุในทุกระดับ รวมถึงความเจ็บป่วยจากการงาน พนักงานจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบกรมเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยจากการทำงานอย่างกว้างขวาง รวมถึงการส่งเสริมในการพัฒนาทัศนะคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน