นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบ M&E โดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นจะดำเนินกิจกรรมเพื่อคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายดังนี้
1.ดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบ M&E รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า รวมถึงพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้มีคุณภาพ
2.ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานที่ส่งมอบของทางราชการ รวมถึงข้อตกลงของลูกค้า
3.นำนโยบายเป็นกรอบในการทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพ
4.สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และถ่ายทอดให้กับบุคคลที่ทำงานในบริษัท
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ พร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือคุณภาพ รวมทั้งระเบียบ วิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุผล