นโยบายหลัก

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทฯในเครือ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เนื่องจากพนักงานไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยที่จำเป็นของการดำเนินงานของบริษัทฯ  แต่ยังช่วยให้เป้าหมายในการก่อสร้างบรรลุผล  และความก้าวหน้าของบริษัทฯไม่อาจประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ จากพนักงาน บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานได้รับความพึงพอใจและภาคภูมิใจในผลงาน ที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้น ให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มีทัศนคติที่ดี การมีส่วนร่วมในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในงานร่วมกับทางบริษัทฯ และประสบความสำเร็จในชีวิตของการทำงานร่วมกัน

ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออกเป็นหลายด้านโดยการ พิจารณาสภาพแวดล้อมในการทำงาน    ทั้งด้านสังคม,เศรษฐกิจ,กฎหมาย, ความมั่นคง  และความต้องการของพนักงาน  ซึ่งต้องเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในแง่ของความเหมาะสม