ประวัติความเป็นมา

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในเมื่อวันที่  8  มกราคม พ.ศ. 2531 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจ และพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็ว    เพื่อรองรับธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรโดยสมบูรณ์  เพื่อยกระดับจากบริษัทฯ มาเป็นกลุ่มบริษัท  สเตทกรุ๊ป

บริษัท โมเดิร์น  โมดูลาร์  จำกัด
ต่อมาปี พ.ศ. 2552 ได้ขยายเครือข่ายธุรกิจ ก่อตั้ง บริษัท โมเดิร์น  โมดูลาร์  จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างบ้านสำเร็จรูป  เพื่อการส่งออก  ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ทันต่อความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ  และความต้องการของตลาดในรูปแบบบ้านสำเร็จรูป  โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแถบยุโรป และออสเตเรีย

… จึงเป็นที่มาของกลุ่มบริษัทฯทำธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างแบบครบวงจร  ภายใต้ชื่อ “สเตท กรุ๊ป”