เจ้าหน้าที่เขียนแบบ “งานก่อสร้าง” (ด่วนมาก!!) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศชาย อายุ 21 -35 ปี
-วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบก่อสร้าง, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบงานวิศวกรรม ด้านก่อสร้าง
-สามารถเ ใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมมี่ใช้ในการเขียนแบบได้ดี
-มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
-สามารถปฏิบัติงานตาม Site งานต่างจังหวัดได้ ตามโอกาสที่เหมาะสม (more…)

ส่งใบสมัคร

หัวหน้าฝ่ายสถาปนิกออกแบบ/สถาปัตย์ งานก่อสร้าง (Architect) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
-มีทักษะการออกแบบได้หลากหลายแนว ทั้งโรงงาน,อาคาร,คลังสินค้า,บ้าน,คอนโด, Resort, โรงแรม, Office
-มีความรู้ความสามารถและเข้าใจเนื้องานและรายละเอียดของงานได้เป็นอย่างดี
-ทำงานได้หลากหลายสไตล์และมีความรู้ทางงานออกแบตกแต่งภายในบ้าง
-สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD(โปรแกรมที่ใช้งานเขียนแบบและพรีเซนต์)ได้เป็นอย่างดี หรือ3D Max, Photoshop
-สามารถนำเสนองานแก่ลูกค้าได้และเข้าใจและมีความรอบรู้ในเรื่อง Material ต่างๆ
-ดูแลและตรวจสอบงานหน้างานได้และถอดปริมาณงานและประเมินราคางานเบื้องต้นได้
-มีประสบการณ์งานโรงงานและอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (more…)

ส่งใบสมัคร

โฟร์แมนงานระบบ (ไฟฟ้า,เครื่องกล) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-โฟร์แมนไฟฟ้า วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายช่างไฟฟ้าและการสื่อสาร+เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
-โฟร์แมนเคื่องกล วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาสุขาภิบาลและดับเพลิง+ปรับอากาศและระบายอากาศ
-ประสบการณ์ 1 – 10 ปี
-มีประสบการณ์งานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ใช้คอมพิวเตอร์ MS.Officeได้ดี
-สามารถทำงานประจำ Site งานได้ (more…)

ส่งใบสมัคร

วิศวกรไฟฟ้า( EE )/เครื่องกล( M E) ตำแหน่งละ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรเครื่องกล
-อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 – 5 ปี
-ใช้ MS.office ได้ดี
-สามารถประจำ Site งานต่าง ๆ ได้ (more…)

ส่งใบสมัคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯหรือ อบรม จป วิชาชีพ
-สามารถทำงานประจำ หน่วยงานก่อสร้างได้
-หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ดี
-มีความคล่องตัวในการทำงาน (more…)

ส่งใบสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา (ด่วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช – ปวส.ทุกสาขา
-ช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอร์ฟออฟฟิตได้
-มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน
-ประจำไซน์งานก่อสร้างได้
-มีใจรักงานบริการ ประสานงานโครงการ (more…)

ส่งใบสมัคร

Supervisor (งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศชาย อายุ 26 ปี ขึ้นไป
-วุฒิ ปริญญาตรี ก่อสร้าง/โยธา ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานการก่อสร้าง
-มีประสพการณ์ ทางด้านอาคาร. โรงงาน, คลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถอ่านแบบและใช้ Auto CAD ได้
-เขียนแบบงานโครงสร้างและถอดแบบได้
-มีความขยัน ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง
-สามารถออกปฏิบัติงานตามโครงการได้ (more…)

ส่งใบสมัคร

วิศวกรโยธา ( Civil Engineer ) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-เพศ ชาย / หญิง
-อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office , Auto cad ได้เป็นอย่างดี
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
-มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงาน มอบหมายงาน และติดตามผลงาน
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (more…)

ส่งใบสมัคร

Survey จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
-วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง
-อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-ต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงาน 3 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ,internet ได้ดี
-ปฏิบัติงานภาคสนาม
-ดูแลงานของโครงการทางด้านโยธา
-อัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลกล้อง Total Statioon
-กล้องระดับ (Auto Level)
-วัดระยะ

(more…)

ส่งใบสมัคร

พนักงานขับรถประจำสำนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
- เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- รู้จักเส้นทางภาคตะวันออกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์
- ขยัน อดทน สุภาพ มีใจรักงานบริการ (more…)

ส่งใบสมัคร